Het is zo makkelijk om te zeggen, jij kunt dit niet
je kunt niet mee, je dient daar niet voor.

Zoeken naar wat iemand wel kan
en dat laten openbloeien,
is veel moeilijker...

Inhoudsopgave

1. Verwelkoming
2. Onze school: deel van het Sint-Jozefinstituut 
3. Onze school: wie zijn we 
4. Onze school: praktisch 
5. Extra ondersteuning voor onze school
6. Wettelijke Bepalingen
7. Contacten ouders-school
8. Schoolkalender 


1.Verwelkoming

Beste ouder,

Van harte welkom op onze school, een school voor Buitengewoon Onderwijs Type 1.

Misschien kwam u hier terecht na een lange zoektocht naar de beste school voor uw kind, met zijn/ haar mogelijkheden. Wij hopen dat uw kind(eren) hier veel leerrijke en prettige momenten zal (zullen) beleven. Wij zullen ons als schoolteam ten volle inzetten om uw kind op een kundige wijze te begeleiden naar een groeiende zelfstandigheid.

In deze brochure/reglement willen we onze school zo duidelijk mogelijk voorstellen. De ouders ontvangen deze schoolbrochure/-reglement bij de start van het schooljaar. We vragen de ouders de het schoolreglement te handtekenen. Daarmee geven zij hun akkoord aan ons opvoedingsproject en ons schoolreglement. Pas dan is het kind definitief ingeschreven. Als u meer informatie wenst aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij danken U voor het vertrouwen dat U in ons stelt,

Directie en leerkrachten

Terug naar begin

2. Onze school: deel van het   Sint-Jozefinstituut 

Onze school maakt deel uit van het Sint-Jozefinstituut Antwerpen: hieronder vallen vijf scholen en ook een aantal diensten van Welzijn en Gezin

2.1    Onderwijs : 5 scholen

Het schoolbestuur is de inrichter en de beheerder van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk het personeelsbeleid, de infrastructuur, de administratie en het financieel beheer.

Ons schoolbestuur:
VZW Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen
Otto Veniusstraat 22
2000 Antwerpen
tel: 03/233.36.87

Afgevaardigd beheerder: de heer J. Horemans
Onze Directeur:André Gysbrechts

2.2    Welzijn en gezin

-Dienstverleningscentrum, Galjoenstraat 2, 2030 Antwerpen
-Volwassenwerking, Galjoenstraat 2, 2030 Antwerpen
-Kontiki (niet-schoolgaande kinderen en volwassenen), Missiehuislei 46, 2920                      Kalmthout
-De Kleine Beer, dienst voor vroeg- en thuisbegeleiding, Galjoenstraat 2, 2030 Antwerpen
-Behandelingcentrum VZW, Galjoenstraat 2, 2030 Antwerpen

Terug naar begin

3. Onze school: wie zijn we?

3.1    School voor buitengewoon onderwijs.

Het buitengewoon onderwijs stemt het onderwijs af op de bijzondere kenmerken van het kind. De leerling wordt gevraagd de inspanningen te leveren die hij of zij aankan,  waardoor het de waardering krijgt die hij/zij verdient.

Binnen het buitengewoon onderwijs zijn er verschillende types te onderscheiden, elk type richt zich tot een bepaalde groep kinderen met elk hun eigen problematiek

Type 1: voor kinderen met een licht mentale handicap

Type 2: voor kinderen met een matige en ernstige mentale handicap

Type 3: voor kinderen met gedrags- en karakteriële moeilijkheden

Type 4: voor kinderen met een motorische handicap

Type 5: voor zieke kinderen

Type 6: voor kinderen met een visuele handicap

Type 7: voor kinderen met een gehoorsstoornis of doofheid

Type 8: voor kinderen met leermoeilijkheden

Onze school richt zich dus tot kinderen tussen 6 en 13 jaar met een licht verstandelijke handicap.

3.2    Klasgroepen en klastitularis

De leerlingen worden opgevangen in pedagogische eenheden. In een pedagogische eenheid zitten maximaal 14 kinderen. Voor de indeling wordt er rekening gehouden met enerzijds het bereikte taalniveau en anderzijds de mentaliteit van het kind. Voor rekenen zitten de kinderen in een rekengroep. Dit betekent dat de kinderen rekenlessen kunnen volgen in een hogere of lagere klas. Zo kan elk kind werken op zijn/haar bereikte niveau.

Bij elke pedagogische eenheid hoort een klastitularis of leerkracht Algemene Sociale Vorming (ASV-onderwijzer, officiële omschrijving). Zij brengen de basisvaardigheden aan.

Pe 1

Sophie Wouters,

Pe 2a

Juf Maggy Menschaert

Pe 2b

Juf Sofie Philipsen

Pe 3

Juf Eefje Du Bois

Pe 4

Juf Daniëlle De Landtsheer

Pe 5

 Juf Inge Nollet

Pe 6

Meester Luc Dobbeleers

Pe 7

Meester Koen Ferny

Pe 8

Juf Martine De Laet

Pe 9a

Juf Joke Van Haeren

Pe 9b

Juf Marijke Vermeylen

Pe 10

Meester Chris Nijsmans

Pe 11

Juf Karin De Ro

Pe 12

Meester Peter Janssens

Pe 13

Meester Tom Slootmaekers

3.3    Leerfasen      

Binnen de school doorloopt de leerling verschillende fasen:

Voorbereidingsfase:

In deze fase wordt er gewerkt aan schoolrijpheid, het vormt een overgang van kleuter- naar lager onderwijs. Deze klas wordt ook wel speelleerklas genoemd. (Pe 1)

Aanvangsfase:

Hier ligt de klemtoon op het ontwikkelen van de leervoorwaarden en het aanvankelijk onderwijs. (Pe 2)

Vorderingsfase

Hier wordt gewerkt aan de schoolse functies en sociale vorming. (Pe 3 tot Pe 10)

Uitstroomfase

Deze fase is een voorbereiding op de overgang van lager naar secundair onderwijs. Dit zijn de klassen van Pe 11 tot Pe 13. De meeste leerlingen maken na deze fase de overstap naar het Buitengewoon Secundair Onderwijs.

3.4    Klassenraad

Regelmatig komt de directeur samen met een team van betrokken personen- klastitularis, BLIO, BLIOM, logo, kine, ortho, crea juf, juf LO en een afgevaardigde van het CLB om individuele leerlingen of een leerlingengroep te bespreken.

De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen die in de leerplannen zijn opgenomen heeft bereikt om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. Het schoolbestuur kan op voordracht en na beslissing van de klassenraad een getuigschrift lager onderwijs uitreiken.

De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerlingen.

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift lager onderwijs krijgt, heeft recht op een attest met de vermelding van de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie van de school.

3.5    Paramedisch team

Logopedie

Onze logopedisten houden zich bezig met het onderzoek en de behandeling van stoornissen of vertragingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor: articulatieproblemen, beperkte woordenschat, gebrekkige zinsbouw, heesheid… Klasintern wordt met hulp van de logopedisten de leesvoorwaarden van onze leerlingen geoefend. Dit wordt binnen de school ‘auditieve training’ genoemd.

Onze logopedisten: Anne Christiaenssen, Els van der Pluym, Katrien Verbeeck

Kinesitherapie

De kinesiste staat in voor motorische tekorten, schrijfmoeilijkheden, fijne motoriek en lichaamsbeheersing.

Onze kinesiste: Mia Smets

Ergotherapie

De ergotherapeute staat in voor de schrijfmoeilijkheden en fijne motoriek.

Onze ergotherapeute: 

Verpleegster

De verpleegster zorgt voor een optimale lichaamshygiëne en ze werkt ook samen met de klastitularis rond zelfredzaamheid. Hiernaast staat zij ook in voor de EHBO en kleine medische problemen.

Onze verpleegster: Christel Vanduffel

Sociaal assistente

Onze sociaal assistente onderhoudt contacten met ouders, doet huisbezoeken. Ze verzorgt eveneens de contacten met externe begeleidingsdiensten (thuisbegeleiding, revalidatiecentra,…).

Onze sociaal-assistente: Linda Bresseleers

Orthopedagoge

Het takenpakket van de orthopedagoog is vooral ondersteunend bedoeld, zowel naar leerlingen, leraren als ouders toe.

Onze orthopedagoge: 

3.6 Bijzondere leerkrachten

Blio ( Bijzondere leermeester individueel onderwijs)

De BLIO staat in voor het onthaal van de nieuwe leerlingen. De Blio zal de nodige proeven afnemen. Zo krijgt de school een zicht op de mogelijkheden van het kind. De BLIO staat ook in voor het afnemen van de niveauproeven. Zo kan de evolutie van de leerlingen gevolgd worden. Ook het geven van bijzondere individuele hulp aan die leerlingen die niet goed mee kunnen bij taal of rekenen is een taak van de BLIO’s. Ook de kinderen die meer mogelijkheden hebben komen bij de BLIO’s aan hun trekken. Tenslotte begeleiden de Blio- leerkrachten ook een rekengroep.

Onze BLIO’s: Martine Emmers, Dirk Philipsen

Manuele Expressie

Handvaardigheid en creatieve expressie. Zo komen de manuele en motorische vaardigheden tot een maximale ontplooiing.

Team manuele expressie: Clara Hoffbauer, Lien Callewaert

Lichamelijke Opvoeding

Het doen en plezier beleven aan staan hier centraal. De kinderen leren uithouding, lenigheid, samenwerken, zwemmen.

Onze leerkrachten LO: Lydia Van den Nijden, Kris Cleirbaut

Huishoudelijke activiteiten

Tijdens deze lessen leren de kinderen de beginselen van het koken. Plannen, wegen, afwerken. Dit is een ideale voorbereiding als overgang naar het secundair.

Onze kookjuf: Ria Hendrickx

BLIOM (Bijzondere leermeesters individueel onderwijs aan migranten)

Leerkracht die instaat om binnen de school het taalvaardigheidsonderwijs te activeren.

Onze BLIOM: Valérie Pauwels

Ambulante leerkrachten

Ondersteunen de klaswerking, afhankelijk van de specifieke noden van de klasgroep en vervangen leerkrachten bij overlegmomenten.

Onze ambulanten:  Brik Van Dijck

BLOA (Bijzondere leermeester opvoedkundige activiteiten)

De BLOA is zowat de‘organisator’ van allerlei activiteiten (uitstappen, busvervoer,…).

De BLOA zorgt voor de administratieve ondersteuning, het inventariseren van materiaal, ontvangen van ouders,...

Onze BLOA: Jo Smans

Terug naar begin

4. Onze school: praktisch 

4.1     Inschrijvingen en inlichtingen

Voor een eerste kennismaking nodigen wij de ouders graag uit op onze school. Tijdens deze ontmoeting willen wij de werking van de school toelichten en geven we een rondleiding op de school. Deze bezoeken zijn geheel vrijblijvend.

Vóór een kind kan ingeschreven worden op de school is er eerst een onderzoek nodig door het CLB. Na dit onderzoek volgt een advies en mogelijk een verwijzingsattest voor het BuBao. Voor onze school dient een kind te beschikken over een attest type 1. Inschrijven zonder dit attest is onmogelijk.

Indien de ouders een inschrijving overwegen, volgt een gesprek met:

Documenten nodig bij inschrijving:

4.2    Lesuren

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

        van 8.45 u. tot 12.00 u. en van  13.15 u. tot 15.35 u.

Woensdag :

        van 8.45 u. tot  12.00 u.

(woensdagnamiddag eventueel opvang via semi-internaat)

’s Morgens gaat de schoolpoort open om 8.20h. De kinderen komen tijdig naar school, voor de aanvang van de lessen. Wij vragen de ouders wanneer ze hun kinderen komen afhalen buiten de schoolpoort te wachten om alles rustig te laten verlopen.

4.3    Middagsituatie

De leerlingen die boterhammen meebrengen kunnen koffie, thee, melk, water of soep krijgen aan de prijs van 3 € voor een 10 beurten kaart. Deze drankkaart blijft in de klas, om nodeloos verlies tegen te gaan. Indien de kinderen zelf drank meebrengen, geven we de voorkeur aan melk, water of fruitsap. Geen frisdrank in blik !

Er is ook mogelijkheid tot het gebruiken van een warme maaltijd aan 2.10 € per maaltijd.

4.4    Zwembeurten

Ook dit schooljaar gaan alle leerlingen zwemmen in het "Schindebad" te Ekeren. Het zwemmen gaat door om de 14 dagen op donderdag, voor Pe 1 tot en met Pe 7, en op dinsdag voor Pe 8 tot en met Pe 13.

Zwemmen is een verplichte lesbeurt : Indien uw kind niet mag gaan zwemmen, gelieve dan een doktersbewijs mee te brengen dat regelmatig vernieuwd wordt .

4.5    Turnlessen

Voor de turn- en sportlessen vragen we de kinderen een donkerblauw broekje (8 €) te dragen, en t-shirt met het schoollogo (8 €). Deze kunnen op de school aangekocht worden.

Tenslotte hebben de kinderen ook turnpantoffels nodig.

4.6    Schoolverzekering

Wat te doen als uw kind een ongeval heeft op school ?

De school is verzekerd bij de maatschappij : "KBC-verzekeringen".e Antwerpen.

De schoolverzekering geldt ook voor ongevallen die gebeuren op weg naar en van de school.

Let op : de kortste weg naar en van de school !!! Bij ongevallen moet de directie onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.

4.7     Leerlingenvervoer

Door de school wordt er leerlingenvervoer georganiseerd. De leerlingen worden ’s morgens op een afgesproken punt afgehaald en ’s avonds weer afgezet op een vooraf afgesproken uur. Het vervoer is gratis als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

De leerling bezoekt de school voor BuBao die het dichtst bij zijn eigen gezin, pleeggezin ligt.

Ouders of de door hen aangeduide personen, moeten 's avonds tijdig aan de stopplaats aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is moeten de ouders het kind op school afhalen en zal er een vergoeding aangerekend worden voor de opvang van uw kind. Indien het meermaals voorkomt dat de ouders of de door hen aangeduide personen afwezig zijn aan de stopplaats van de bus, kan het busvervoer voor hun kind tijdelijk geschorst worden.

De busbegeleider ziet toe op de rust in de bus. Hij brengt hierover verslag uit. Voor de orde in de bus wordt er niet gegeten of gesnoept en blijven de boekentassen gesloten. Indien uw kind door zijn gedrag op de bus de goede werking van het busvervoer in het gedrang brengt zal er een maatregel genomen worden.

Mogelijke maatregelen zijn; een verwittiging, een strafwerk. Deze maatregelen kunnen genomen worden in samenspraak met de schooldirectie. Wanneer het gedrag van de leerling een probleem blijft stellen, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Het schoolbestuur of bij delegatie de directie, kan in uitzonderlijke gevallen het recht op busvervoer tijdelijk of definitief te ontnemen; door betrokkene te schorsen, door betrokkene definitief van het busvervoer uit te sluiten. De leerlingen dienen echter wel aanwezig te zijn in de school.

Ernstige vertragingen of moeilijkheden met het vervoer :

Neem telefonisch contact op met :

Wanneer uw kind ziek is, vragen wij steeds de busverantwoordelijke en de school te verwittigen. Vergeet niet te melden wanneer de bus terug langs dient te komen.

Wanneer u verhuist, verwittig dan tijdig de vervoerdienst en de directie, zodat de busdienst in staat is uw kind te komen ophalen op het nieuwe adres.

Ouders die hun kind zelf willen afhalen kunnen dit nog steeds. Andere regelingen dienen schriftelijk aangevraagd te worden.

Bustoer

Firma

Toer 1

Trimi 03/827.37.47

Toer 2

Trimi 03/827.37.47

Toer 3

De Polder 03/541.18.57

Toer 4

Trimi 03/827.37.47

Toer 5

De Voorkempen 03/658.47.99

Toer 6

De Polder 03/541.18.57

Toer 7

De Polder 03/541.18.57

Toer 8

De Polder 03/541.18.57

Toer 9

De Voorkempen 03/658.47.99

Toer 10

Trimi 03/827.37.47

Toer 11

De Polder 03/541.18.57

Toer 12

De Polder 03/541.18.57

Toer 13

De Voorkempen 03/658.47.99

Toer 14

Trimi 03/827.37.47

Toer 15

Trimi 03/827.37.47

Toer 16

Trimi 03/827.37.47

Toer 17

De Polder 03/541.18.57

Toer 18

Trimi 03/827.37.47

Toer 19

De Polder 03/541.18.57

Toer 20

Trimi 03/827.37.47

Toer 21

De Polder 03/541.18.57

Toer 22

Trimi 03/827.37.47

Toer 23

De Polder 03/541.18.57

Opmerking: deze gegevens kunnen wijzigen in de loop van het jaar.

Terug naar begin

5. Extra ondersteuning voor onze school

5.1    CLB =  Centrum voor Leerlingbegeleiding.

Het centrum voor leerlingbegeleiding of CLB is een dienst die aan leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties informatie, hulp en begeleiding aanbiedt.

In een CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten, verpleegkundigen en administratieve medewerkers. Zij werken samen als team om bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan.

De werkdomeinen van het CLB zijn:

Onze ouders en leerlingen kunnen met allerlei vragen bij het CLB terecht. In sommige gevallen zal na overleg naar een andere, meer gespecialiseerde dienst doorverwezen worden.

De begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog. Het initiatief gaat uit van de vraagsteller (ouder, kind). Maar ook het CLB kan initiatieven nemen. Vraagt een school aan het CLB om een leerling te begeleiden, dan zal het centrum eerst toestemming vragen aan de ouders.

In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter twee uitzonderingen, waarbij de CLB-begeleiding niet kan geweigerd worden: spijbelgedrag en medisch onderzoek.

Wens je informatie, advies of raad, aarzel dan niet en neem contact op met het CLB. De diensten van het centrum zijn kostenloos.

Onze school wordt begeleid door:

Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding
Dir. Luc Van Ongeval
Boomsesteenweg 265
2020 Antwerpen
Tel.: 03/216.29.38

Onze medewerkster: Patricia Heirman
Tel: 03/260.97.14 (permanentie di. namiddag)

5. 2 Semi-internaat

Het semi-internaat ondersteunt de school zowel tijdens als buiten de schooluren. Zo is er geen les op woensdagnamiddag, wel sport en socio-culturele activiteiten. Ook tijdens een groot deel van de schoolvakanties is het semi-internaat open.Enkel de leerlingen die ingeschreven zijn als semi-intern kunnen hieraan deelnemen.

Andere diensten via het semi-internaat :

De rekening voor de onkosten gemaakt voor het semi-internaat worden maandelijks meegegeven aan de leerlingen via het secretariaat van het dienstverleningscentrum (DVC).

Terug naar begin

6. Wettelijke Bepalingen

6.1     Leerplicht

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het 6 wordt. Daarnaast zijn er kleuters die op 5 jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.

Voor het voldoen van deze leerplicht hebt u deze school gekozen. Uw kind moet dan ook elke schooldag op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid.

Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn.

6.2     Ziekte en afwezigheden

Bij afwezigheden van de leerlingen geldt volgende reglementering:

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Bij een chronisch ziektebeeld (vb. asma, migraine…) kan na samenspraak met het CLB één medisch attest gelden voor de verschillende afwezigheden.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts Vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

Indien uw kind afwezig is, ook al is het maar één dag, verwittig dan de directie. Stuur uw kind niet ziek naar school, wij kunnen geen zieke kinderen opvangen.

In onderstaande situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (geval 6) of een document met officieel karakter (geval 1 tot 5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.

  1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind.
  2. het bijwonen van een familieraad
  3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank)
  4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum)
  5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,…)
  6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaans, islamitisch, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantse godsdienst)
6.3     Onderwijs aan huis.

Vanaf één september 1997 heeft een leerplichtig kind uit het lager onderwijs recht op tijdelijk onderwijs aan huis onder volgende voorwaarden:

6.4     Afspraken en leefregels op onze school.

Zoals overal waar mensen samen komen zijn er bepaalde regels nodig om tot een leefbare gemeenschap te komen. Deze regels noemen we de leefregels.

Leefregels algemeen

Leefregels in de klas

Deze worden in elke klas opgesteld en uitgehangen zodat ze duidelijk zijn voor elke leerling.

Leerlingen die zich hieraan houden worden beloond door "goede punten". De anderen kunnen voor het overtreden van de leefregels "slechte punten "krijgen.

Leefregels op de speelplaats :

Deze worden aan de leerlingen medegedeeld door de klasleerkrachten. De leerlingen die zich aan deze regels weten te houden worden op het einde van elke maand beloond. Anderen kunnen bij het overtreden gestraft worden:

-voor een kleine overtreding : enkele minuten op de strafbank

-voor een grote overtreding : de rest van de speeltijd op een rode bol staan en hun naam wordt opgeschreven. Wie meer dan 1 rode bol per maand verzameld kan niet deelnemen aan de beloningsactviteiten

-leerlingen die flink spelen op de speelplaats kunnen aan het einde van de maand meedoen aan de beloningsactiviteiten. Dit zijn klasoverschrijdende activiteiten waaruit de leerlingen mogen kiezen.

-Indien een leerling regelmatig storend gedrag vertoont in de school verwijzen we naar het schoolreglement kunnen er orde en tuchtmaatregelen genomen worden.

6.5 Orde en tuchtmaatregelen

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel genomen worden.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en /of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt kan een tuchtmaatregel genomen worden. Een schoolbestuur, of bij delegatie de directie, kan in uitzonderlijke gevallen het recht op onderwijs van een leerplichtige leerling tijdelijk ontnemen:

Schorsing:

Een schorsing houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van de leerlingengroep niet mag volgen.

Uitsluiting:

Een uitsluiting houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school ingeschreven is en uiterlijk één maand, vakantieperioden niet meegerekend, na de schriftelijke kennisgeving aan de ouders. In afwachting daarvan, bevindt de betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling.

Een schorsing van meer dan één dag of een uitsluiting kan alleen uitgevoerd worden na een procedure die de rechten van de ouders waarborgt en volgende principes gerespecteerd worden:

Tegen de tuchtmaatregelen is geen beroep mogelijk, behalve tegen de uitsluiting.

Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie. Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op.

De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen. De ouders hebben inzage in het dossier.

De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve mits schriftelijke toestemming van de ouders.

6.6     De wet op de privacy

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt op onze school overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992.

Behalve de inschrijvingsgegevens verzamelen en verwerken we enkel gegevens die je ons wenst toe te vertrouwen.

De gebruikers van de gegevens zijn de directeur en de medewerkers. Inzagerecht is er voor alle leerkrachten en schoolbestuur.

De school heeft een eigen website waarop geregeld verslagen en foto’s verschijnen m.b.t. schoolactiviteiten of uitstappen. Ouders die uitdrukkelijk wensen dat hun kind niet herkenbaar op de foto staat, dienen dit te melden bij de directeur. Deze foto’s zullen in het kader van de wet op de privacy dan ook niet worden gepubliceerd.

6.7     De bijdrageregeling

In bijlage vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zal moeten doen.

Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet-verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u wel een bijdrage betalen.

Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld. Voor een aantal posten kennen we de kostprijs immers niet vooraf. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer, maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte.

Omschrijving

Kostprijs

Algemeen

Drankkaart (10 drankjes) 3 €
Zwemkaart (3 beurten) 3 €
Turnbroek (éénmalig) 8 €
Turn T-shirt (éénmalig) 8 €
Klasfoto 1 €
Uitstap Lilse Bergen 5 €
Sportdag 5 €
Zweminstuif 6 €
Filmvoorstelling 5 €

Pe 1

Doremi, uitstappen (bos, toneel…), foto’s 43 €

Pe 2

Uitstappen (bos, toneel…), foto’s 26 €

Pe 3

Uitstappen (bos, toneel…) 18 €

Pe 4

Uitstappen (bos, toneel…) 19 €

Pe 5

Uitstappen (bos, toneel…) + Bosklassen 60 €(+bus)

Pe 6

Uitstappen (bos, toneel…) + Bosklassen 68 €(+ bus)

Pe 7

Uitstappen (bos, toneel…) + Bosklassen 66 €(+ bus)

Pe 8a

Uitstappen (bos, toneel…) + Zeeklassen 106 €(+ bus)

Pe 8b

Uitstappen (bos, toneel…) + Zeeklassen 100 €(+ bus)

Pe 9a

Uitstappen (bos, toneel…) + Zeeklassen 101 €(+ bus)

Pe 9b

Uitstappen (bos, toneel…) + Zeeklassen 101 €(+ bus)

Pe 10

Uitstappen (bos, toneel…) + Zeeklassen 106 €(+ bus)

Pe 11

Uitstappen (bos, toneel…) + Zeeklassen + kooklessen + handwerk 136 €(+ bus)

Pe 12

Uitstappen (bos, toneel…) + Zeeklassen + kooklessen + handwerk 124 €(+ bus)

Pe 13

Uitstappen (bos, toneel…) + Zeeklassen + kooklessen + handwerk 124 €(+ bus)

6.8     Buitenschoolse activiteiten

Voor deelname aan buitenschoolse activiteiten (uitstappen, toneel,… ) is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra -murosactiviteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uuitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse uitstap weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden.

Bij een meerdaagse buitenschoolse activiteiten is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist.

Terug naar begin

7. Contacten ouders-school

7.1    Klasagenda

De klasagenda blijft nog steeds het middel om een directe band tussen school en gezin te bekomen.

Wij vragen de ouders dan ook volgens de gemaakte afspraken met de klastitularis de agenda te controleren en te handtekenen. Ook omgekeerd geldt dit: indien de ouders bepaalde zaken moeten meedelen aan de leerkrachten of directie mag dit gebeuren via de agenda.

Voor strikt persoonlijke mededelingen, zoals een ziekenbriefje, kan dit natuurlijk ook via een brief in een enveloppe gebeuren.

7.2    Rapporten

7.3    Telefonisch

Wenst U een bepaalde leerkracht telefonisch te contacteren, gelieve dan steeds op voorhand een afspraak te maken.

7.4    Ouderavonden

Op deze avonden kunnen de ouders praten met iedereen die met hun kind werkt: logo’s, klastitularis, directie.... De data van de ouderavonden vindt u achteraan in de jaarkalender.

7.5    Huistaken

Aan de kinderen wordt maximaal 2 maal per week een huistaak meegegeven (op dinsdag en donderdag).

Hopelijk kunnen de kinderen op uw belangstelling en ondersteuning rekenen. Via deze huistaken kan u als ouder kennismaken met wat uw kind zich op school bezighoudt. Voor ons als school zijn de huistaken een middel om te differentiëren.

Terug naar begin


8. Schoolkalender 

Bij deze schoolbochure/ reglement voegen wij onze jaarkalender.

Maandelijks wordt u ook een meer gedetailleerd overzicht van de activiteiten bezorgt ‘De Maandklapper’.

Terug naar begin